mẫu đơn xin tách thửa đất

Mẫu đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa đất

dontu.net xin giới thiệu tới bạn đọc mẫu đơn xin tách thửa đất, hợp thửa đất đối với trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu thực hiện quyền đối với một phần thửa đất tại các xã, phường dưới sự giám hộ của cơ quan tài nguyên và môi trường. Mẫu đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa đất nêu rõ thông tin của người sử dụng đất, vị trí thửa đất, lý do tách thửa đất và có ý kiến, xác nhận của cán bộ phòng tài nguyên và môi trường.

Bạn đang xem: mẫu đơn xin tách thửa đất

  • Mẫu biên bản thẩm tra hồ sơ đất đai
  • Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai
  • Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đất đai

1. Mẫu đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa đất

Mẫu đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa đất

2. Ví dụ đơn đề nghị tách thửa cho hộ gia đình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai

Mẫu số 11/ĐK

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN

HỒ SƠ

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: ….. Quyển …..

Ngày …../…../……..Người nhận hồ sơ(Ký và ghi rõ họ, tên)

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

(Xem kỹ hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xóa, sửa chữa nội dung đã viết)

1. Người sử dụng đất:

1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):

Hộ ông/bà: TRẦN QUANG S

Đọc Thêm: mẫu đơn xác nhận tạm trú

Năm sinh: 1970, CMND: 0608xx100 Nơi cấp: Công an tỉnh Lào Cai

NGUYỄN BÍCH H Năm sinh: 1974, CMND: 0609xx210 Nơi cấp: Công an tỉnh Lào Cai

1.2. Địa chỉ: Số xxx, đường Hồng Hà, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Đề nghị tách, hợp thửa đất như sau:

2.1. Đề nghị tách thành hai thửa đất đối với thửa đất dưới đây:

a) Thửa đất số: 145; b) Tờ bản đồ số: 088;

c) Địa chỉ thửa đất: Số xx, đường Hồng Hà, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai

d) Số phát hành Giấy chứng nhận: AB.022886

Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: 866; ngày cấp 06/6/2001

đ) Diện tích sau khi tách thửa: Thửa thứ nhất: 50 m2; Thửa thứ hai: 55 m2;

2.2. Đề nghị hợp các thửa đất dưới đây thành một thửa đất:

Thửa đất số

Thửa đất số

Thửa đất số

Thửa đất số

Thửa đất số

3. Lý do tách, hợp thửa đất: Chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất

Đang hot: D01-TS Bảng kê thông tin theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

– Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất của thửa đất trên;

– Sơ đồ dự kiến phân chia các thửa đất trong trường hợp tách thửa (nếu có):

……………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.

…………., ngày …. tháng … năm ……Người viết đơn(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

II- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Ngày …… tháng …… năm ……Người kiểm tra(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày …… tháng …… năm ……Người kiểm tra(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

3. Hướng dẫn viết đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa đất:

– Đơn này dùng trong trường hợp người sử sụng đất xin tách một thửa đất thành nhiều thửa đất mới hoặc xin hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất;

– Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất; tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất;

– Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

– Điểm 2 ghi các thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối “Phần khai của người sử dụng đất”; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục xây dựng nhà đất trong mục biểu mẫu nhé.

Đọc Thêm: mẫu đơn xin thuê đất của doanh nghiệp