mẫu đơn đề nghị thanh toán

Mẫu 05-TT, C42-BB – Giấy đề nghị thanh toán mới nhất

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 107/2017/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC, Thông tư 79/2019/TT-BTC được dontu.net cập nhật và chia sẻ dưới đây để các bạn tham khảo. Mẫu giấy đề nghị thanh toán được sử dụng như thế nào, cùng xem bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: mẫu đơn đề nghị thanh toán

1. Định nghĩa giấy đề nghị thanh toán là gì?

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán. dontu.net xin gửi đến các bạn tham khảo Giấy đề nghị thanh toán được ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC, Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC., Thông tư 79/2019/TT-BTC.

Mời các bạn tham khảo thêm một số mẫu liên quan:

  • Mẫu 03 – TT, Mẫu C42 – HD – Giấy đề nghị tạm ứng mới nhất
  • Mẫu số 01 – TT: Phiếu thu
  • Mẫu số 02 – TT: Phiếu chi

2. Trách nhiệm viết giấy đề nghị thanh toán

Sau khi mua hàng hoặc sau khi chi tiêu cho những nhiệm vụ được giao, người mua hàng hoặc người chi tiêu lập giấy đề nghị thanh toán.

Giấy đề nghị thanh toán được chuyển cho kế toán trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xem xét và ghi ý kiến đề nghị Giám đốc/Tổng Giám đốc (hoặc người được uỷ quyền) duyệt chi.

Căn cứ quyết định của người có thẩm quyền duyệt chi, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

3. Mẫu giấy đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Giấy đề nghị thanh toánMẫu số 05-TT: Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 133

4. Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

5. Mẫu giấy đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

6. Mẫu giấy đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 79/2019/TT-BTC

ĐƠN VỊ: …………………

Mã QHNS:……………….

Mẫu số: C43-BB(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG

Ngày ….. tháng ……. năm ……

– Họ tên người thanh toán: ……………………………………………………………….

– Bộ phận (hoặc địa chỉ): ……………………………………………………………….

Đọc Thêm: mẫu hợp đồng thuê nhà nguyên căn đơn giản

– Đề nghị thanh toán tạm ứng theo bảng dưới đây:

Diễn giải

Số tiền

A

1

I. Số tiền tạm ứng

1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

2. Số tạm ứng kỳ này:

– Phiếu chi số …………. ngày ………

– Phiếu chi số …………. ngày ………

– …

II. Số tiền đề nghị thanh toán

1. Chứng từ: ……….. số………. ngày………….

2. ……………………………………………………

III. Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại

Tham khảo: mẫu đơn xin việc thủ kho

IV. Số thiếu đề nghị chi bổ sung

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN THANH TOÁN(Ký, họ tên)

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ(Ký, họ tên)

7. Những nội dung của Giấy đề nghị thanh toán cần có

– Tên đơn vị, bộ phận được trình bày vị trí trên cùng góc trái của biểu mẫu.

– Họ tên của bạn cùng với đó là tên của bộ phận người đề nghị thanh toán cho bạn.

– Nội dung chính của mẫu tài liệu này cần rõ ràng, đầy đủ nhằm đáp ứng yêu cầu chung của một văn bản pháp luật thông thường.

– Giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ số lượng chứng từ gốc đính kèm.

– Người đề nghị thanh toán cần ghi số tiền đề nghị thanh toán (Viết bằng số và diễn giải bằng chữ) để làm căn cứ thanh toán.

Sau khi hoàn thành các đầu mục trên, người để nghị thanh toán sẽ ký và ghi đầy đủ họ tên rồi chuyển giấy đề nghị thanh toán cho kế toán trưởng và Giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người có tên trong mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc hợp lệ) xem xét và duyệt chi. Căn cứ Quyết định của Giám đốc, kế toán sẽ lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

8. Hướng dẫn cách viết giấy đề nghị thanh toán

Giấy đề nghị thanh toán dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán, làm căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán.

Cách viết giấy đề nghị thanh toán

Góc trên bên trái của Giấy đề nghị thanh toán ghi rõ tên đơn vị, bộ phận. Giấy đề nghị thanh toán do người đề nghị thanh toán viết 1 liên và ghi rõ gửi giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người xét duyệt chi).

  • Người đề nghị thanh toán phải ghi rõ họ tên, địa chỉ (đơn vị, bộ phận) và số tiền đề nghị thanh toán (viết bằng số và bằng chữ).
  • Nội dung thanh toán: Ghi rõ nội dung đề nghị thanh toán.
  • Giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ số lượng chứng từ gốc đính kèm.

Sau khi mua hàng hoặc sau khi chi tiêu cho những nhiệm vụ được giao, người mua hàng hoặc chi tiêu lập giấy đề nghị thanh toán. Giấy đề nghị thanh toán được chuyển cho kế toán trưởng soát xét và ghi ý kiến đề nghị giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người được ủy quyền) duyệt chi. Căn cứ quyết định của giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đọc Thêm: mẫu giường gấp đơn có thể đi du lịch

  • Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư Nghị định 11
  • Mẫu C2-03/NS Giấy đề nghị thanh toán, tạm ứng trước
  • Mẫu C2-08/NS giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước bằng ngoại tệ